Obchodní podmínky společnosti
COPY GENERAL TECHNOLOGY s.r.o.
se sídlem Praha 5, Křížová 2598/4, PSČ 150 00
IČ: 03846440
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 238662
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.copygeneral.cz


 1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. se sídlem Praha 5, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČ: 038 464 40, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 23862 (dále jen „CGT“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi CGT a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující / Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele služeb (dále jen „Smlouva“). Internetový obchod je CGT provozován na internetové adrese www.copygeneral.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky CGT umístěné na adrese www.copygeneral.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
  3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4.  Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


 2.  VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1.  CGT je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  2.  Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  3.  Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  4.  Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť CGT je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena“). Za zboží dodané zpracovanou a dodanou CGT zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky CGT.
  5.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

  Sdělení před uzavřením smlouvy

  CGT sděluje, že

  1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od CGT, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
  2. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném CGT uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  4. Objednávky přes internetový obchod CGT jsou poskytovány: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  5. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci CGT nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.


 3.  CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1.  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
  2.  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
  3.  Případné akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  4.  Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci CGTa nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
  5.  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi CGT a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému CGT. CGT v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
  6.  CGT si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.


 4.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1.  V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.
  2.  Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle CGT oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  3.  V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, doporučuje CGT následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje CGT prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu CGT: www.copygeneral.cz, nebo na adrese sídla CGT či některé provozovny CGT a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). CGT v textové podobě potvrdí zákazníkovi přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník - spotřebitel CGT bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník - spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) CGT předá nebo prokáže, že jej CGT již odeslal.
  4.  V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  5.  Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již CGT na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit CGT poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
  6.  Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
  7.  Je-li společně se službou (zbožím) poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi CGT a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby (zbožím) povinen CGT vrátit i poskytnutý dárek.


 5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ /SLUŽEB
  1.  Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.
  2.  Je-li CGT podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je CGT oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.
  3.  V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.
  4.  Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  5. Pokud není ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem uvedeno jinak, je cena dopravy 150 Kč bez DPH.

 6.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD
  1.  CGT odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
  2.  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu CGT nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že CGT nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
  3.  Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.
  4.  Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.
  5.  Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
  6.  Pro zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
   1. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
   2. při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby CGT,
   3. při podstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
  7.  Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje CGT následující postup. Zákazník informuje společnost - přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení CGT. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně CGT na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
  8.  Reklamaci může zákazník uplatnit u CGT - osobně v sídle CGT, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla CGT anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: reklamace@copygeneral.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník CGT. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách CGT. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. CGT současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.
  9.  CGT rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CGT se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
  10.  Záruka za jakost
   1. Zárukou za jakost se CGT zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
   2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než CGT, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
   3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.


 7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1.  Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně např. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2.  Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků CGT a který je v souladu s jeho určením.
  3.  Zákazník není oprávněn bez souhlasu CGT postoupit svou pohledávku vůči CGT vyplývající  ze Smlouvy na třetí osobu.
  4.  CGT není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5.  Zákazník bere na vědomí, že CGT nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  6.  CGT prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CGT zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.
  7.  Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit CGT veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení CGT vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady CGT spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
  8.  Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, CGT nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).
  9.  CGT je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.


 8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1.  CGT zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). CGT je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032480.
  2.  Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zákaznická skupina (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3.  Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů CGT, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.
  4.  Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat CGT o změně ve svých osobních údajích.
  5.  Zpracováním osobních údajů zákazníka může CGT pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje CGT bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
  6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7.  Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8.  V případě, že by se zákazník domníval, že CGT nebo zpracovatel (odst. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1.  požádat CGT nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2.  požadovat, aby CGT nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, CGT nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li CGT nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazník obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9.  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu CGT povinen tuto informaci předat. CGT má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10.  Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem CGT na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CGT na elektronickou adresu zákazníka.


 9.  DORUČOVÁNÍ
  1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
  2.  Zpráva je doručena:
   1.  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   2.  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   3.  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   4.  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2.  CGT je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost CGT nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4.  Smlouva je archivována CGT v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
  5.  Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
  6.  Kontaktní údaje CGT: adresa pro doručování Praha 5, Křížová 2598/4, PSČ: 150 00, adresa elektronické pošty cgt@copygeneral.cz telefon 210 219 111.
  7.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. CGT si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
  8.  Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky CGT stávají pro zákazníka závaznými.

V Praze dne 1. 3. 2023